Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Dowiedz się wiecej

 

 

 

 

Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie ze strony www.excon-deweloper.pl było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane zbierane podczas Twojej aktywności w naszym Serwisie.

 

Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza prywatność i bezpieczeństwo dzieci. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.

 

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest EXCON Spółka Akcyjna z siedzibą:  30–393 Kraków, ul. Babińskiego 69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000742189, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6762550280,

 

Które dane osobowe przetwarzamy?

 

Są to dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, kod pocztowy, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

 

W jakim celu są nam potrzebne Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie będziemy je przetwarzać?

 

Twoje dane są nam potrzebne:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy – tutaj podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest umowa;
 • by prowadzić działania marketingowe – tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie Twoja zgoda;
 • by móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień – tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes, a czasami przepis prawa.

 

Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?

 

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych  np. dostawcy hostingu;
 • innym odbiorcom danych – np. naszym doradcom;
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

 

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 7 lat po zakończeniu tejże umowy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres, w jakim mógłbyś wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 7 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

 

Posiadasz prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Aby skorzystać z przysługujących Ci uprawnień, jak również uzyskać więcej wyjaśnień możesz się z nami skontaktować na adres: biuro@excon-deweloper.pl lub korespondencyjnie na nasz adres: EXCON Spółka Akcyjna 30–393 Kraków, ul. Babińskiego 69

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych do naszych działań marketingowych jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziesz otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych, jak też Twój wizerunek nie będzie rozpowszechniany w Serwisie.

 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych…

 

Przykładamy wielką wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych / specjalistę ds. ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Twoich danych osobowych na adres e-mail biuro@excon-deweloper.pl

 

Do góry strony